SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

16:00 - 22:00

«Գինին Վայելելու Փաթեթ»- վաճառք

16:00-18:30

DJ-SET - SNIPER

Բեմ 2` փ․ Պուշկին, Հայա ֆեստիվալ

16:30-18:30

Ֆոնային երաժշտություն

Բեմ 1՝ փ․Սպենդարյան, Տրիանգուլում

16:00 - 22:00

«Գինին Վայելելու Փաթեթ»- վաճառք

17:00 - 18:00

DJ-SET

Բեմ 2` փ․ Պուշկին, Հայա ֆեստիվալ

16:30-18:00

Ֆոնային երաժշտություն

Բեմ 1՝ փ․Սպենդարյան, Տրիանգուլում

16:00 - 22:00

«Գինին Վայելելու Փաթեթ»- վաճառք

17:00 - 18:00

DJ-SET - EMMA

Բեմ 2` փ․ Պուշկին, Հայա ֆեստիվալ

18:00 - 19:00

DJ Makhmuryan

Բեմ 1` փ․Սպենդարյան, Տրիանգուլում